สัญลักษณ์ของโรงเรียน


สัญลักษณ์เป็นรูปเปลวเทียนที่ส่องแสงประกายประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้เปรียบเสมือนประทานแสงสว่างแห่งปัญญาและความสุขสดชื่นทั้งหลายทั้งมวลที่จะนำทางให้นักเรียนไปสู่จุดหมาย อันสูงสุดของชีวิต