นางสาวระเบียบ งามสะอาด

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวกมลพรรณ กำปนาด

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวนริศรา ทิพย์สุทธิ์

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/3
นางสาวนงคราญ พุ่มศรีอินทร์ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางศิริพร ศรีธิ

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2

นางสุชาดา พลอินต๊ะ

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/3

นางสาวอมรรัตน์ เพลิดเพลิน

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1
นางสาวบุณฑริกา เหมืองหม้อครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2

นางสุพัตรา ป๊อกกระสพ

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/3

นายวัชรากร กิติศักดิ์

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1

นางพิชญ์สินี คะชาสินธุ์

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2

นางพิสาววิชุตา วรรณมณี

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/3

นางทัศนีย์ สายโสภา

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1

นางสาวกฤตกา บุญศัพก์

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2

นางสาวภาณุมาศ สุภาษี

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/3

นางวราพร กลไกร

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาววาริน ขันคำ

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2

นางสาวทิพธยา โลกคำลือ

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/3

ครูพิเศษประจำวิชา

นายยงยุทธ ธงชัย

ครูพิเศษวิชาสุขศึกษา - พลศึกษา

นายประชิด มีสี

ครูพิเศษวิชาสุขศึกษา - พลศึกษา

นางสาววาสนา ไชยชมภู

ครูพิเศษวิชาวิทยาศาสตร์

นายนครินทร์ รบชนะภัย

ครูพิเศษวิชาวิทยาศาสตร์

นายเอกลักษณ์ ขัติบุญ

ครูพิเศษวิชาคณิตศาสตร์

นายเชาวลิต กลไกร

ครูพิเศษวิชาวิทยาการคำนวณ