แผนกปฐมวัย

นางจันทิรา งาต้น

ครูประจำชั้นเนอสเซอรี่

นางสาวภัคคินี เทพจันทร์

ครูพี่เลี้ยงชั้นเนอสเซอรี่

นางปาริชาติ ปัญญาไวย์

ครุประจำชั้นบริบาล

นางสาวชลธิชา สายสินธุ์

ครุพี่เลี้ยงชั้นบริบาล

นางสาวปรียานุช สีสด

ครุประจำชั้นอนุบาล 1

นางธมลวรรณ คังดงเค็ง

ครุประจำชั้นอนุบาล 1

นางกาญจนา วงศ์ตะวัน

ครูประจำชั้นอนุบาล 2

นางพัชรินทร์ กาบจันทร์

ครูประจำชั้นอนุบาล 2

นางสุนันท์ กินร

ครูประจำชั้นอนุบาล 2

นางสุพิมพา รักไทย

ครูประจำชั้นอนุบาล 3/1

นางจารุณี โสมานนท์

ครูประจำชั้นอนุบาล 3/2

นางสุจินธรา เสนะสุนันทา

ครูประจำชั้นอนุบาล 3/3