รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2565

ประกาศการใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับปฐมวัย และประถมศึกษา ประจำปี 2565

ระดับชั้นปฐมวัย

          ระดับชั้นประถมศึกษา

นวัตกรรมการบริหารจัดการศึกษา ANUPONG MODEL

งานประชาสัมพันธ์/ประกาศ

คณะครูและบุคลากรโรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโควิด เข็มที่ 1 ซึ่งคณะครูและบุคลากรโรงเรียนเข้ารับการฉีดวัคซีนคิดเป็นร้อยละ 79.55 ของคณะครูและบุคลากรทั้งหมด ณ หอประชุมที่ว่าอำเภอสูงเม่น ทางโรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ ขอขอบพระคุณบุคลากรโรงพยาบาลสูงเม่น สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสูงเม่น และผู้เกี่ยวข้องทุกๆท่าน เป็นอย่างสูง มา ณ โอกาสนี้ 

โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ เข้ารับการประเมินจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) รอบที่ 4 ระยะที่สอง การประเมินจากการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม (Site Visit) ผ่านระบบออนไลน์ โดยมีนายคมเดช เหมะสุทธินันท์ ,ดร.เฉลิม ฟักอ่อน และ ผอ.ดวงแก้ว เล็กปัญญาโรจน์ เป็นผู้ประเมินในครั้งนี้ โดยมีการประเมินทั้งในระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้งนี้ เพื่อเป็นการพัฒนาระดับคุณภาพของทางโรงเรียนให้ดียิ่งขึ้น 

นางพัชรินทร์ กันทะเสน ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ มอบหมายให้นายยงยุทธ ธงชัย รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ เป็นตัวแทนมอบกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานฉีดวัคซีนให้กับประชาชนชาวอำเภอสูงเม่น และประชาชนที่เข้ามารับบริการฉีดวัคซีน  ณ หอประชุมอำเภอสูงเม่น  จังหวัดแพร่ โดยให้การสนับสนุนน้ำดื่ม แก่เจ้าหน้าที่และประชาชนที่เข้ามารับบริการฉีดวัคซีน 

ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ อื่น  คลิกที่นี่

งานกิจกรรม